Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


Procedura przyjmowania dziecka do klasy 1
Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie.

  

 
 

§ 1.

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą , a także dzieci, w stosunku art. 16 ust.1 ustawy.

2. Wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego rozłożone zostało na lata szkolne: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. W okresie tym, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci będą mogli na swój wniosek, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczyć lub przyspieszyć  o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Dziecko jest zapisywane do klasy I z rocznym wyprzedzeniem.

§ 2.

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów).

3. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7–letniego oraz 6-letniego (zamieszkałego w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) składają rodzice ( prawni opiekunowie ) w sekretariacie szkoły w terminie do 15 kwietnia bieżącego roku. Wzór wniosków stanowi załącznik nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszego dokumentu.

4. Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego, w okresie w którym obowiązują przepisy przejściowe, rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

a. zaświadczenie  wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;

b. diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

c. w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponuje szkoła, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą trzej przedstawiciele Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców.

6. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności rozpatruje pozytywnie wnioski rodziców

( prawnych opiekunów) :

a. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b. dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły,

c. dzieci pracowników szkoły.

7. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Dębnie.

8. O swojej odmownej decyzji informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 15 czerwca bieżącego roku.

§ 3.

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 01.09.2012r.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 4.

1. W celu utworzenia zespołów klas I Dyrektor Szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – wychowawcy klas I, zastępca Dyrektora Szkoły, jeden przedstawiciel Rady Rodziców.

       2. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę:

a. informacje zawarte we wnioskach o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczące przynależności do środowiska rówieśników z danej grupy przedszkolnej ,

b. diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

c. proporcję miedzy ilością dziewczynek i chłopców w danej klasie;

3.Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka będący pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie mają prawo wyboru zespołu klasowego i wychowawcy klasy I.

4. Po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej listy uczniów poszczególnych klas I zatwierdza Dyrektor Szkoły.

5. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości rodziców do końca czerwca bieżącego roku.

6. Spotkania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły oraz wychowawcami klas organizowane są do 15 czerwca bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach w Dębnie.

§ 5.

1. Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 16.00

2 Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  www.sp1debno.prv.pl

§ 6.

Procedura przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 Dębnie wchodzi  w życie z dniem 08 października 2009 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U. z 2004 r. Nr 256)

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

Załączniki:

Nr 1 – Harmonogram spełniania obowiązku szkolnego

Nr 2- Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy 1

Nr 3 – Karta zgłoszenia dziecka siedmioletniego do klasy1

Nr 4 – Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

   
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2008 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie