Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE

SKLEPIKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W DĘBNIE

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie ogłasza konkurs ofert na:  „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie" 
Warunki wymagane od Oferentów:

1. Oferent musi spełniać następujące warunki:

- być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych, (dopuszczalne oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej z dniem zawarcia umowy);
- Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody   Zamawiającego;
- Oferent powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
- Oferent prowadzący działalność gospodarczą nie może zalegać z płatnościami ZUS i US;
- dodatkowym atutem będzie fakt prowadzenia wcześniej podobnej działalności lub posiadanie kierunkowego wykształcenia (warunek nie wymagany).

2. Warunki najmu:

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
- codzienne otwieranie sklepiku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych,
- założenia podlicznika energii elektrycznej i uiszczania opłat zgodnie z notą obciążeniową sporządzoną przez Wynajmującego na podstawie bieżących wskazań licznika,
- konsultowanie z dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien on obejmować „zdrową żywność" m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe i suszone, drożdżówki, kanapki wykonane ze świeżych produktów. W asortymencie sklepiku mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, linijki. 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy sporządzić na piśmie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta konkursowa: Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie”. Ofertę złożyć można osobiście
w sekretariacie zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sp1debno@wp.pl lub faksem pod nr 95 760 27 83 do 23.08.2010r. do godz. 1500.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Dębnie

                                                                                                                     mgr Wioletta Drzewińska

 

   
 

 

 

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2010 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie