Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie
ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze

I.Nazwa i adres jednostki

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie,
74-400 Dębno
ul. Piłsudskiego 10

II .Określenie stanowiska urzędniczego – 

Kierownik Obiektów Sportowych.

III.Określenie wymagań:

 Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- uprawnienia instruktorskie, trenerskie,

- co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

- doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju zawodów, imprez sportowych (kulturalnych),

- znajomość zagadnień ze sfery oświatowej,

- dobra znajomość obsługi komputera.

Dodatkowo:

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

- planowanie, koordynacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na bazie hali widowiskowo-sportowej oraz infrastruktury sportowej przynależnej do hali znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie,

- zarządzenie powyższym obiektem sportowym,

- kierowanie zespołem pracowników obsługi obiektu sportowego,

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami kultury i sportu,

- pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową hali oraz zaplecza sportowego,

- realizowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w oparciu o zarządzanie wyżej wymienionymi obiektami sportowymi.

V. Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • list motywacyjny,
  • c.v. (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ,
  • kwestionariusz osobowy,
  • koncepcja pracy na stanowisku,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje trenerskie, instruktorskie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnych),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie o pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.).

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2009 roku godz.15.00

osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie ul. Piłsudskiego 10 lub drogą pocztową

(liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 1), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „KONKURS na Kierownika obiektów sportowych”.

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na w/w stanowisko  umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.debno.com.pl),Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dębnie (www.bip.zeas.debno.pl) i Szkoły Podstawowej Nr 1w Dębnie (www.sp1debno.prv.pl)  oraz na tablicy informacyjnej szkoły i urzędu.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie.

 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2009 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie