Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

ZARZĄDZENIE

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr  33 /2008/2009
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie
z dnia 18 lutego 2009r
.

w sprawie: powołania komisji konkursowej naboru na stanowisko Kierownika
Obiektów Sportowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.3a ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada  2008r. .( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)  o pracownikach samorządowych.

            zarządzam co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Obiektów Sportowych w Szkole Podstawowej nr1 im. KEN w Dębnie powołuję komisję konkursowa w składzie:

1. wicedyrektor         Ewa Świderska          przewodnicząca
2. prezes SZS            Jacek Sopiński
3. sekretarz gminy     Anna Szymczyk

§2

Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Komisja dokona wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Obiektów Sportowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie na podstawie kryteriów wyboru kandydata i karty oceny kandydatów załącznik nr 2 do zarządzenia

§4

Ostateczną decyzję o wyborze kandydata dokonuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w Szkole i na stronie internetowej.

 

 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2009 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie