Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


IV FESTIWAL ANIOŁÓW 2010

 
 


V Festiwal Aniołów odbędzie się
12 grudnia 2010 roku w godzinach 1400 – 1800
w hali sportowo – rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Dębnie

Regulamin Konkursu V  Festiwalu Aniołów

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie

TERMIN : 12 grudnia 2010 r.   godz. 14.00 – 18.00

MIEJSCE : hala sportowo – rehabilitacyjna  SP 1 Dębno

ADRESACI : przedszkola , wszystkie typy szkół powiatu myśliborskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębnie

  1. Każda placówka zgłasza chęć uczestnictwa w V Festiwalu Aniołów poprzez wypełnienie załączonej karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 19.11.2010 r. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń po upływie tego terminu.
  2. Konkurs towarzyszący festiwalowi składa się z dwóch odrębnych form: plastycznej i literackiej  ( kategoria b , c , d ).

Wszystkim kategoriom towarzyszy temat przewodni :

          „ANIOŁ – MÓJ  NIEODŁĄCZNY PRZYJACIEL”.

           W kategorii a  , obowiązuje tylko jedna forma – plastyczna

            ( wyklejanka z plasteliny,   format A4).

           W kategorii    b, c, d :

          - część literacka – forma – opowiadanie ( nie dłuższe niż 3 strony A 4) ,

          - część plastyczna – forma – front karty pocztowej. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi  i nie publikowanymi.

4.  Każda praca zostanie oceniona biorąc pod uwagę kategorię wiekową:

             a.   przedszkolaki ,

b.  klasy I – III,

c.   klasy IV – VI,

d.      gimnazjum , liceum , WTZ.

5.      Placówki wybierają po 2 prace z każdej kategorii wiekowej.

      Nadesłanie większej ilości powoduje dyskwalifikację wszystkich prac danej    

      placówki.

6.      Prace muszą być dostarczone do organizatora najpóźniej do 01.12.2010 r.

     Po upływie tego terminu prace mimo zgłoszenia nie będą przyjmowane.

7.      Prosimy nie podpisywać prac , jedynie dołączyć do nich informacje o uczniu :

      imię , nazwisko , klasa , szkoła.

8.      Każda placówka przygotuje ( na nośniku – płyta CD ) zdjęcia uczniów biorących

     udział w konkursie.

9.      Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.

10.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotom i przechodzą na własność organizatora .

      11. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora na jego stronie internetowej.

     12.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach  promocyjnych bez uiszczania honorarium.

            13. Nagroda  specjalna , zwana nagrodą publiczności zostanie przyznana uczestnikowi

            za   najbardziej anielskie przebranie. Regulamin konkursu stanowi załącznik.

           16.Każda placówka może zgłosić swój udział w części artystycznej, która będzie formą jej promocji .

                Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES :

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W DĘBNIE

UL PIŁSUDSKIEGO 10

74 – 400 DĘBNO

TEL. 095 760 27 83

FAX. 095 760 25 63

Regulamin konkursu

na przebranie pod hasłem

„anioł – mój nieodłączny przyjaciel”

1.     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie.

2.     Konkurs jest integralna częścią  V Festiwalu Aniołów organizowanego przez SP Nr 1  w Dębnie.

3.     Miejscem konkursu jest hala sportowo – rehabilitacyjna Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie.

Przedmiot konkursu oraz zasady przyznawania nagród

4.     Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, której przebranie najlepiej oddaje tematykę związaną z aniołami.

5.     Przystępując do konkursu Uczestnik upoważnia Organizatora

   do nieodpłatnego korzystania ze swojego nazwiska oraz wizerunku zgodnie

    z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.     Ilość uczestników ograniczona – 20 osób . Decyduje kolejność zgłoszeń we  właściwym punkcie w dniu festiwalu.

7.     Kryterium wyłonienia nagrodzonej osoby – to zaprezentowanie swojego przebrania podczas festiwalu , a następnie głosowanie publiczności.

8.      Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od godz. 14.15 do godziny do 14.45.

9.     Głosowanie trwa od momentu prezentacji poszczególnych strojów na scenie do godziny 16.00 .

10.      W konkursie przyznana zostanie 1 nagroda główna.

11.        Nagroda zostanie przekazana indywidualnie w dniu festiwalu.

Postanowienia końcowe

11.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

   
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

V FESTIWAL ANIOŁÓW

 

…………………………………………………………………………………………….

                                                                  nazwa placówki

 

a. udział w konkursie                                               TAK                                        NIE

 

 

b. udział w części artystycznej                                  TAK                                       NIE

 

 
   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2010 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie