Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

     
 

Zapytania ofertowe

 
 
 

Znak sprawy: SP-1/2010-10/2011                                                                                           Dębno, 22.09.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1 im KEN w Dębnie, ul. Piłsudskiego 10 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wycinki dwóch drzew na posesji szkoły.

Drzewa przeznaczone do wycinki rosną w terenie zabudowanym, w bliskim sąsiedztwie znajduje się chodnik, ogrodzenie, bieżnia tartanowa oraz inne drzewa.

ZADANIE DO WYKONANIA.

Cena jednostkowa wycinki drzew - dz. 23 Dębno, ul. Piłsudskiego 10

Lp.

Gatunek i obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm

Wysokość drzewa

Ilość sztuk

Cena jednostkowa

netto

Cena jednostkowa

brutto

1.

Topola biała – 177 cm

około: 12m

1

 

 

2.

Morwa czarna – 99 cm

około: 9m

1

 

 

RAZEM:

2

 

 

1.     Oferta powinna zawierać wszystkie koszty brutto związane z wykonaniem usługi wraz z kosztami dojazdu do miejsca wykonania prac. Cena jednostkowa brutto powinna zawierać całkowity koszt wycinki, koszt dojazdu do miejsca wycinki drzew łącznie z frezowaniem pni, użyciem podnośnika oraz uprzątnięcie terenu wraz z kosztem zrębkowania i wywozem drewna. Podana cena powinna uwzględniać wartość pozyskanego przy wycince drewna.

2.     Do oferty należy dołączyć referencje, od co najmniej dwóch wcześniejszych zleceniodawców oraz konieczne uprawnienia związane z wycinką drzew.

3.     Wykonawca wykonujący prace obowiązany jest zabezpieczyć przejazdowość wraz z regulacją ruchu, ewentualne wyłączenie ruchu.

4.     W trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy: powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, bieżni, chodnika, itp.

5.     W przypadku ewentualnych zniszczeń, wszelkie szkody pokrywa Wykonawca.

6.     Teren należy uprzątnąć w terminie do dwóch dni po wykonanych pracach.

7.     Oferty należy składać w do dnia 30 września 2011 r. do godziny 15ºº w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie, ul. Piłsudskiego 10: osobiście, listownie na wskazany powyżej adres, email: sp1debno@wp.pl lub faxem: 95 760 2563. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą dla zadania na podstawie kryterium: Cena – 100 %.

8.     Termin realizacji zadania: do 10 dni po podpisaniu umowy. Przekroczenie terminu realizacji zadania skutkować będzie naliczeniem przez Zleceniodawcę, umownej kary w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

9.     Płatność dokonana zostanie przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu robót, potwierdzonych protokołem odbioru prac i przedłożeniem faktury.

10. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Lilla Wolska, tel. 95 760 2783 (poniedziałek - piątek 730 – 1530)

11. Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej: http://sp1debno.prv.pl 

                           

                    Dyrektor szkoły

 

Strona główna

Historia

Nasze atuty

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Administracja

Zajęcia Pozalekcyjne

Plan Lekcji

Publikacje

Copyright © 2000-2013 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie