Wiadomości z naszej szkoły

Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje
     
 


UCHWAŁA NR 18- 2010/2011
 

 
 


RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W DĘBNIE
Z DNIA 30 czerwca 2011r.

w sprawie oddelegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do pracy w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie.

Na podstawie art. 5c pkt.2 oraz art. 36a ust.6 pkt.3a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256, poz 2572
z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej uchwala się, co następuje:

§ 1
Do pracy w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie oddelegowana zostaje pani Beata Winnicka, która w glosowaniu tajnym otrzymała 22 głosy
na 25 oddanych.

§ 2
Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektorowi Szkoły.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady Pedagogicznej

mgr Wioletta Drzewińska

   
Strona główna Historia Nasze atuty Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Administracja Zajęcia Pozalekcyjne Plan Lekcji Publikacje

Copyright © 2000-2011 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Dębnie